Interaktivna radionica „Kako do uspeha u javnim nabavkama“ 05. i 06. novembar 2015. godine

???????????????????????????????U prostorijama hotela „Zlatiborska noć“  05. i 06. novembra 2015. godine održana je dvodnevna interaktivna radionica „Kako do uspeha u javnim nabavkama“ u organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac.

Prva tema prvog dana radionice, „Pravilno korišćenje i efikasno pretraživanje Portala javnih nabavki“ bila je namenjena i ponuđačima i naručiocima. Kroz temu je ponuđačima i naručiocima na praktičnim primerima prikazana pravilna upotreba portala, upoznati su sa softverskim zahtevima za korišćenje portala i najčešćim greškama koje čine u praksi. Učesnici radionice uzeli su aktivno učešće i zajedno sa instruktorima na radionici kroz praktičan rad na portalu javnih nabavki – unosili podatke, pretraživali portal i preuzimali dokumentaciju sa Portala.

Nakon prve teme, učesnici radionice su nastavili sa radom u dve grupe u dve različite sale – ponuđači i naručioci. Teme koje su bile namenjene ponuđačima su „Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama značajne za ponuđače“ i „Novi koncepti zaštite prava“. Tema „Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama značajne za ponuđače“ bila je posvećena razjašnjenju svih novih i izmenjenih odredbi ZJN. Temom „Novi koncepti zaštite prava“, ukazano je ponuđačima na  novine u postupku zaštite prava,  kao i  koliki značaj u postupku zaštite prava ima zahtev za dodatim informacijama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, sa ukazivanjem naručiocu na nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji.  Teme koje su bile namenjene naručiocima su „Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama značajne za praksu naručioca“ i „Planiranje javnih nabavki“.  Slično kao kroz temu za ponuđače u vezi sa izmenom i dopunom Zakona o javnim nabavkama, i kroz temu za naručioce ukazano je, ali sa aspekta naručioca, na nove i izmenjene odredbe ZJN sa razjašnjenjem istih. Koje su obaveze naručioca u postupku planiranja, koliki je značaj plana (javnih) nabavki, istraživanja tržišta i procenjene vrednosti javne nabavke, bilo je prikazano naručiocima kroz temu „Planiranje javnih nabavki“.

Drugi dan radionice bio je rezervisan za „ARBITRAŽU“ – razmenu iskustava naručioca i ponuđača.  Da naručioci i ponuđači nisu suprotstavlјene strane i da im je zajednički interes uspešna javna nabavka, pokazano je kroz niz specifičnih situacija, o kojima su i ponuđači i naručioci većinom zauzeli iste stavove i mišljenja. Teme zastupljene na arbitraži su bile vezano za to da li se pravilno:

•    vrši stručna ocena ponuda u pregovaračkom postupku javne nabavke bez objavlјivanja javnih poziva;

•    sprovodi postupak otvaranja ponuda;

•    omogućava i vrši uvid u ponude;

•    obavlјa komunikacija između naručioca i ponuđača;

•    da li pojašnjenja konkursne dokumentacije obavezuju ponuđače i naručioce  koja su usledila pre izmene i dopune konkursne dokumentacije i objavlјivanja prečišćenog teksta konkursne dokumentacije.

Učesnici radionice su takođe izneli svoje primere iz prakse, o kojima su ostali učesnici i instruktori-praktičari izneli svoje stavove, tako da se zajedničkim snagama došlo do rešenja i predloga određenih radnji i postupaka koji vode do rešenja.

Uspešnost radionice pokazuju i rezultati sprovedene ankete. Učesnici su sa najvišom ocenom ocenili interesantnost tema, organizaciju radionice i instruktore – predavače, a takođe su iskazali želju da se slične radionice organizuje u što kraćem periodu.

Foto album sa radionice pogledajte na sledećem linku.

...