Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 68/15). Zakon je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog zakona, kojim je izmenjen član 51. Zakona o javnim nabavkama, a koje se će se primenjivati od 1. januara 2016. godine.

Svi postupci javnih nabavki koji su započeti, odnosno pokrenuti do 12. avgusta 2015. godine, sprovode se po Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12 i 14/15). Na postupke javnih nabavki koji su pokrenuti dana 12. avgusta 2015. godine ili nakon12. avgusta 2015. godine, primenjuje se  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15). Pod „pokretanjem postupka“ smatra se datum donošenja odluke o pokretanju postupka.

Preuzimanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 68/15) i nezvanično prečišćenog teksta Zakona o javnim nabavkama možete izvršiti sa sledećih linkova:

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama nezvanično prečišćeni tekst

...