OBJAVLJEN NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PREDLOG DOPUNE ZAKONA

PreferecijalNovi zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019.godine.

Zakon stupa na snagu (počinje da se primenjuje) osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine.

Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki koje sprovode naručioci u slučajevima određenim ovim zakonom, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova.

Jedna od novina novog Zakona je izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (pojam koji zamenjuje uslove za učešče u postupku javne abavke) koju potpisuje ponuđač i u kojoj formalno potvrđuje da ponuđač ispunjava sve kriterijume i da nema osnova koji bi ga isključili iz postupka javne nabavke, uvode se novi postupci javnih nabavki i prelaz na elektronske javne nabavke. Uvedena su i nova izuzeća od primene zakona o javnim nabavkama.

Novim zakonom uređuju se i poslovi i oblik organizovanja Kancelarije za javne nabavke koja zemenjuje Upravu za javne nabavke,  nadležnost i uređenje rada Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, te postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki i drugim slučajevima u skladu sa zakonom i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Danom početka primene novog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i podzakonski akti doneti na osnovu tog zakona.

Početkom primene novog zakona, tj. 1. jula 2020. godine prestaju da važe i odredbe Zakona o prekršajima („Sl. RS”, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016–US), u vezi nadležnosti Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u vezi vođenja prekršajnih postupaka, te će sve prekršajne postupke ubuduće voditi sudovi. S tim u vezi su i direktne izmene Zakona o prekršajima, koje istovremeno počinju da se primenjuju, a kojem je propisana zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki, kao mera, koju sud može izreći u prekršajnom postupku.

Tekst novog zakona u celini možete pogledati  na sledećem linku.

28. januara 2020. godine objavljen je i Predlog Zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama. Za usluge razvoja računarskog programa, savetodavne usluge, arhitektonske, inženjerske usluge, usluge prevodioca, ekonomski najpovoljnija ponuda ne može se odrediti samo na osnovu najniže ponuđene cene.

Predlog Zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama pogledajte na sledećem linku.

 

...