EKSKURZIJE SAMO PREKO JAVNIH NABAVKI

HvatajIzbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije sprovodi se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.

Organizacija ekskurzija i nastave u prirodi u osnovnim školama bliže je uređeno Pravilnikom o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi „Službeni glasnik RS“, broj 30/2019.

Nastavu u prirodi, odnosno ekskurziju, može da  realizuje isključivo agencija koja poseduje zakonom propisanu licencu za organizovanje turističkog putovanja. U konkursnoj dokumentaciji propisuje se kao jedan od  obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke definisan članom 75 stav 1 tačka 5) Zakona o javnim nabavkama. Ovo je jedini  obavezan uslov koji se  ne može dokazivati dostavljanjem Izjave  date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, već se dostavlja važeća licenca za obavljanje poslova turističke agencije organizatora putovanja. Licencu za obavljanje poslova turističke agencije organizatora putovanja izdaje Registrator turizma u formi Rešenja ( po zahtevu se izdaje i svečana forma), sa rokom važenja – tri godine. Izdata licenca javno je dostupna u Registru APR-a odeljak Pretraga podataka Registra turizma.

Postupak javne nabavke sprovodi komisija  škole koju obrazuje direktor. Komisija ima najmanje tri člana, od kojih je najmanje jedan član predstavnik saveta roditelja za razred za koji se organizuje nastava u prirodi / ekskurzija..

Sekretar škole pruža stručnu pomoć članovima komisije ukoliko nije imenovani član komisije. Stručnu pomoć članovima komisije pruža i lice koje u školi obavlja finansijske i računovodstvene poslove,  ne sme biti imenovano za člana komisije.

Predlog odluke o dodeli ugovora komisija utvrđuje primenom zakonom propisanih kriterijuma, posebno vodeći računa o:

1)      Kvalitetu programa putovanja: kvalitetu smeštaja i ishrane (kategorija objekta primerena uzrastu učenika i ciljevima, strukturi soba, načinu usluživanja obroka lokaciji objekta i dr.); ponuđeni  sadržaj programa (ispunjenost programa, vodič, zabavni sadržaj i sl.); Kvalitet prevoza;

2)      Cena, uslovi celodnevne brige o učenicima i uslovi plaćanja.

Elementi kriterijuma moraju biti navedeni u konkursnoj dokumentaciji, opisani i vrednovani, ne smeju biti diskriminatorski i moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke sa jasno propisanom metodologijom koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Reference ne mogu biti određene kao element kriterijuma.

Na isti način škola mora planirati i studijska putovanja za grupu đaka u cilju učenja jezika i upoznavanja kulture, saradnje u okviru projekata i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, a koje se izvodi uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležne školske uprave.

Pri određivanju dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke voditi računa o definisanju uslova poslovnog kapaciteta u vezi sa prethodnim iskustvom ponuđača, koje se dokazuje potvrdama referentnih naručilaca putovanja i referentnim listama.

Odluku o dodeli ugovora donosi direktor, a na osnovu predloga komisije

...