Zakon o zaštiti konkurencije

konkurencijaOvim zakonom ureĎuje se zaštita konkurencije na trţištu Republike Srbije, u cilju  ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje,  položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije.

Zakon o zaštiti konkurencije preuzmite klikom ovde.