Analiza dokumentacije

AnalizaPod analizom dokumentacija Tenderi doo podrazumeva sledeće aktivnosti:

- Pregled konkursne dokumentacije
- Predlog za razjašnjenje konkursne dokumentacije
- Zahtev za produženje roka za dostavljanje ponuda

Jasna i precizna konkursna dokumentacija je jedan od preduslova da se postupak javne nabavke sprovde efektno i efikasno.

Iako je obaveza naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu podneti ispravnu ponudu, često to ne čine.

Ukoliko ste preuzeli konkursnu dokumentaciju za koju niste sigurni da li je sastavljena u skladu sa zakonom i važećim propisima možete angažovati Tim Tendera koji će Vam otkoniti sve nedoumice. Svu komunikaciju vezanu za razjašnjenja dokumentacije preuzećemo na sebe i na taj način poštedeti Vas eventualnog konflikta sa naručiocem.

Kao posebnu stavku analize konkursne dokumentacije ističemo analizu Modela ugovora, koji mora biti sastavljen tako da se ispoštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obigacionim odnosima i drugih propisa koji se odnose na predmet javne nabavke.

Ukoliko se od naručioca ne dobije adekvatan odgovor u zakonskom roku podnosimo zahtev za produženje roka za dostavljanje ponuda.

Ako znamo, da se na javni poziv i konkursnu dokumentaciju može prigovarati samo pre podnošenja ponude neophodno je sa svih aspekata analizirate konkursnu dokumentaciju i od naručioca tražite razjašnjenja. Na taj način stvaraju se neophodni uslove za podnošenje prihvatljive ponude.

Tim Tendera, stručno će uraditi to za Vas.