Prava ponuđača u postupku otvaranja ponuda

Interesting discussionPonuđač koji želi da učestvuje na tendru mora svoju ponudu dostaviti blagovremeno. Blagovremenom ponudom  se smatra ponuda koja je stigla naručiocu do dana i sata koji je određen kao krajnji rok za podnošenje ponuda.

Ponuđač koji želi da aktivno učestvuje na otvaranju ponuda mora imati ovlašćenje koje je potpisano i overeno od strane zakonskog zastupnika ponuđača, u suprotnom moći će da prisustvuje otvaranju ponuda samo kao opšta javnost (posmatrač). Pravo na aktivno učešće na otvaranju ponuda omogućiće ovlašćenom licu ponuđača da iznese sve primedbe i da zahteva da ih komisija unese u zapisnik, ako se te primedbe odnose na sam postupak otvaranja ponuda, primedbe na sadržinu zapisnika i primedbe na fizičko prisustvo dokaza u ponudama konkurenata. Pravo na aktivno učešće omogućiće ovlašćenom licu ponuđača da na kraju postupka otvaranja ponuda potpiše zapisnik čime se saglašava sa sadržinom zapisnika  i da preuzme primerak zapisnika. U slučaju da naručilac ne unese sve primedbe koje ponuđač uoči i za koje traži da budu unete u zapisnik, ponuđač treba da odbije da potpiše zapisnik.

Potpisivanja zapisnika koji ne sadrži uočene primedbe znači odustajanje od istaknutih primedbi i dozvola komisiji da nepoštovanjem pravila koja regulišu postupak otvaranja ponuda postupa suprotno Zakonu. Nepoštovanje pravila koja regulišu otvaranje ponuda, i nepotpuno utvrđivanje fizičkog prisustva zahtevanih dokaza u sastavu ponude, može biti razlog za odbijanja ponude zbog bitnog nedostatka i predstavljati  osnov za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Savet je ponuđačima da u postupku otvaranja ponuda, sa posebnom pažnjom prate pregled ponude, kako svoje tako i konkurenata, i utvrđivanje fizičkog prisustva svih zahtevanih dokaza.

U slučaju da komisija naručioca unese u zapisnik “Ponuda nema uočenih nedostataka“, a ponuđači potpišu takav zapisnik, kasnije tokom uvida u ponude i ako se utvrdi nedostatak nekog dokaza u ponudi, nastaje problem dokazivanja da li se dokaz nalazio u ponudi tokom otvaranja ponuda ili nije. Brižljiv pregled ponuda, odnosno fizičkog prisustva dokaza zahtevanih konkursnom dokumentacijom u postupku otvaranja ponuda, značajan je kako za naručioca, tako i za ponuđače, jer može direktno uticati na dalji tok  i zakonitost postupka javne nabavke.

Napominjemo da ponuđači u toku postupka otvaranja ponuda nemaju pravo uvida u sadržinu dokaza (mogu zahtevati samo da im komisija pokaže da u ponudi postoji konkretan dokaz), jer se u ovoj fazi postupka ne vrši stručna ocena dokaza, već se samo utvrđuje postojanje dokaza u sastavu ponude. Pravo uvida u sadržinu dokaza i kopiranje istih, ponuđači imaju nakon što naručilac objavi Odluku o dodeli ugovora ili Odluku o obustavi postupka.

...