Arhiva ‘Vesti i aktuelnosti’

cestitka 23 620

no images were found

cestitka 23 620

no images were found

KAKO UČESTVOVATI U POSTUPKU NA KOJI SE ZJN NE PRIMENJUJE

AnalizaOdredbama novog Zakona o javnim nabavkama propisano je da se zakon ne primenjuje na nabavke čija je procenjena vrednost manja:

od 1.000.000  dinara, za nabavku dobara i usluga, odnosno 3.000.000 dinara za nabavku radova

i da se na ove nabavke, primenjuju načela novog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne javne nabavke.

Kako su se vrednosti za nabavke do kojih naručilac nije dužan da primenjuje ZJN značajno povećale i promenile, u praksi od stane ponuđača, sve češće se javljaju pitanja:  „Kako da učestvujem u ovakvim nabavkama i da li naručilac ima obavezu da nam prosledi poziv?“ Više »

Registrujte se u registar ponuđača na vreme!

UJN objavila misljenjeTenderi doo Kragujevac pružaju konsultantske usluge u vezi sa registracijom ponuđača u registar ponuđača.
Naš tim stručnih konsultanata Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja.
Kontaktirajte nas i saznajte prvi koji dokazi su vam neophodni za registraciju.
Napominjemo da su registrovani ponuđači su u obavezi da u periodu od 01. marta do 01. jula 2020. godine podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tačka 1) i 2) Novog Zakona o javnim nabavkama. Zahtev podnosi registrovani zastupnik pravnog lica/preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane zastupnika za podnošenje ZahtevaNapominjemo da se uz zahtev prilaže dokaz o uplati propisane naknade za izdavanje potvrde u iznosu od 1000, 00 dinara. Ostale dokaze koje je potrebno priložiti uz zahtev za izdavanje potvrde pročitajte na sledećem LINKU. Više »

OBJAVLJEN NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PREDLOG DOPUNE ZAKONA

PreferecijalNovi zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019.godine.

Zakon stupa na snagu (počinje da se primenjuje) osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine.

Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki koje sprovode naručioci u slučajevima određenim ovim zakonom, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova.

Jedna od novina novog Zakona je izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (pojam koji zamenjuje uslove za učešče u postupku javne abavke) Više »

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE I JAVNE NABAVKE

poslovZakon o agencijskom zapošljavanju počinje da se primenjuje od 01. marta 2020. godine. Cilj donošenja zakona je da se doprinese suzbijanju sive ekonomije i rada na crno i da se agencijskim radnicima obezbede ustavom i zakonom zagarantovana prava iz rada i socijalnog osiguranja. Primena ovog zakona od značaja je i za oblast javnih nabavki. Ponuđač stiče status poslodavca korisnika.    Agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radnu na neodređeno ili određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanju poslodavcu korisnku, a poslodavac korisnik sa Agencijom zaključuje ugovor o ustupanju zaposlenih.Ponuđač na ovaj način obezbeđuje kadrovski kapacitet u postupku javne nabavke i Ugovor o ustupanju zaposlenih ima istu dokaznu snagu kao Ugovor o radu i kao ugovori kojima se obezbeđuje rad van radnog odnosa u smislu odredbi Zakona o radu. Od 01. marta 2020. godine naručioci koji propisuju dodatne uslove u konkursnoj dokumentaciji dužni su da kao dokaz ispunjenosti kadrovskog kapacita propišu i ugovor o ustupanju zaposlenih koji zaključuje ponuđač kao poslodavac korisnik sa Agencijom.

Ustupljeni zaposleni po ovom zakonu ima jednak tretman u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada.

EKSKURZIJE SAMO PREKO JAVNIH NABAVKI

HvatajIzbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije sprovodi se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.

Organizacija ekskurzija i nastave u prirodi u osnovnim školama bliže je uređeno Pravilnikom o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi „Službeni glasnik RS“, broj 30/2019.

Nastavu u prirodi, odnosno ekskurziju, može da  realizuje isključivo agencija koja poseduje zakonom propisanu licencu za organizovanje turističkog putovanja. U konkursnoj dokumentaciji propisuje se kao jedan od  obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke definisan članom 75 stav 1 tačka 5) Zakona o javnim nabavkama. Ovo je jedini  obavezan uslov koji se  ne može dokazivati dostavljanjem Više »

Sertifikat koji ograničava konkurenciju u postupcima javnih nabavki

xsmeU savremenom poslovanju svedoci smo postojanja prevelikog broja informacija na internetu kao i pojavljivanja velikog broja novih sertifikata. U cilju ocene uspešnosti poslovanja  pojavio se i serfifikat Exellent SME koji izdaje  Privredna Komora Srbije, a  koji omogućava,  kako naglašava izdavač ovog sertifikata, uspešnim mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz posedovanje pomenutog sertifikata prikažu svoje uspešno poslovanje.

Međutim, pored prednosti koje omogućava sertifikat Excellent SME, ovaj sertifikat  ima jedan nedostatak, koji se odnosi na diskriminaciju koju proizvodi ukoliko se koristi kao dodatni uslov u postupku javnih nabavki. Sa obzirom na to da se sertifikat Excellent SME izdaje isključivo mikro, malim i srednjim preduzećima,  on automatski isključuje mogućnost učestvovanja velikih preduzeća i preduzetnika u postupcima javnih nabavki što dalje utiče na narušavanje osnovnih načela javnih nabavki, načela obezbedjivanja konkurencije  kao i ograničavanje konkurencije. On sa jedne strane omogućava umrežavanje kompanija koje su nosioci sertifikata, veću vidljivost kompanije na sajtu Privredne komore, obezbeđuje svojim vlasnicima veći kredibilitet u očima njihovih poslovnih partnera i stranaka kao i tehničku zaštitu od kopiranja znaka kvaliteta na druge sajtove, ali pretstavlja i instrument preko koga nesavesni naručioci i ponuđači pokušavaju da dodatne uslove prilagode određenom ponuđaču. Više »

Upotreba pečata nije obavezna

pecatStupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predviđa se ukidanje obaveze korišćenja pečata za privredne subjekte.

Upotreba pečata više neće biti potrebana kod prijema pošte, izdavanja potvrda, popunjavanja obrazaca, podnošenja zahteva, a samim tim prilikom učestvovanja u postupcima javnih nabavki i podnošenja ponude i sl. Privredna društva i preduzetnici koji su se osnovali posle 1. oktobra 2018. godine ne moraju da upotrebljavaju pečat, dok postojeći mogu, da ukoliko su im neophodni u poslovanju, posebnom odukom regulišu njegovu upotrebu ili ih postepeno izbace iz upotrebe. Iz zakonskih propisa proizilazi da prilikom podnošenja ponude ni jedna institucija, ustanova, organ… ili naručilac više nema pravo da zahteva pečat privrednim društvima ili preduzetnicima.

U skladu sa promenjenim zakonskim propisima Zakona o privrednim društvima Uprava za javne nabavke izvršila je izmenu Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova u kome je propisala OBAVEZU naručioca da prilikom izrade konkursne dokumenacije propišu obaveštenje da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata za ponuđače nije obavezna. Više »

Ukida se preferncijalana prednost za domaće ponuđače i robu

PreferecijalSporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, predviđeno je da će nakon stupanja na snagu Sporazuma, Srbija, svaku prednost koju je davala domaćim preduzećima u ceni, postepeno ukidati u periodu od narednih pet godina.

Kako je Sporazum stupio na snagu 01.09.2013. godine, rok za ukidanje prednosti date domaćim ponuđačima bio je 01.09.2018. godine.

Kako je Ustavom Republike Srbije propisano da su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju, ukida se prednost iz člana 86. stav 1-4 koju je Zakon o javnim nabavkama davao domaćim ponuđačima i ponuđačima iz država potpisnica sporazuma CEFTA 2006, u odnosu na strane ponudjače iz zemalja članica EU. Više »