Zakon o budžetu za 2016. god.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2016. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Zakon o budžetu za 2016. godinu