Priprema ponude

??????????????????????????????Priprema ponude predstavlja jedan od ključnih elemenata prilikom podnošenja prijave za javnu nabavku, a bitni koraci su:

- Izrada termin plana – spisak dokaza
- Zahtev za razjašnjenje konkursne dokumentacije
- Davanje saveta za pripremu i ponošenje ponude
- Pregled svakog dokumenta
- Pakovanje i zaštita ponude
- Podnošenje ponude

Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije i Termin plan

Prvi korak u pripremi ponude nakon prezimanja konkursne dokumetacije je detaljna analiza konkursne dokumentacije, koja obuhvata tumačenje kriterijuma, zahteva za naručioca, kako bi utvrdilo da li ista odgovara zakonskim propisima. Ukoliko smatramo da konkursna dokumentacija nije sastavljena u skladu sa Zakonom i Pravilnicima, tražimo dodatne informacije i pojašnjenja, čime doprinosimo de se konkursna dokumentacija svede na formu koja neće biti diskriminatorska, a time omogućavamo jednaki polažaj svim ponuđačima u postupku javne nabavke. Na taj način sprečavamo mogućnost favorizavanja pojedninih ponuđača i omogućavamo tržišnu fer utakmicu. Svaka raspisana javna nabavka predstavlja posebanu celinu za sebe u pogledu dodatnih uslova naručioca i potrebnoj dokumentaciji koja se podnosi. Te specifičnosti zahtevaju da se svakoj javnoj nabavci mora pristupiti sa izuzetnom pažnjom i preciznošću u vremenskim rokovima u kojima treba prikupiti, proveriti i spakovati dokumentaciju. Iz tog razloga neophodno je izraditi precizan „Termin plan aktivnosti u postupku javnih nabavki“ - spiska potrebne dokumentacije za učešće na tenderu. To konkretno znači da se firmi koja je se odlučila da preduzeće Tenderi d.o.o. pripremi ponudu za konkretnu javnu nabavku izradjuje pisani dokument- Termin plan sa detaljima koje dokaze treba prikupiti i na koji način, sa preciznim datumima i satnicom do kada treba dostaviti potrebnu dokumentaciju i vremenu kada će dokumentacija biti predata.

Provera, priprema i pakovanje ponude predstavljaju najvažnije korake za podnošenje prihvatljive ponude i dobijanje posla. Provera podrazumeva pregled svakog dostavljenog dokumenta da bi se utvdilo da li je u saglasnosti sa članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama i sa samom konkursnom dokumentacijom. Ukoliko utvrdimo da neki dostavljeni dokument nije odgovarajući, dajemo instrukcije ponuđaču kako treba da izgleda potreban dokument i rok do kojeg ponuđač dokumente/dokaze mora dostaviti.
Po dobijanju kompletne ispravne dokumentacijie pristupa se pakovanju konkretne ponude uz maksimalnu zagarantovanu tajnost i poverljivost.
Dokumentacija se pakuje specifičnim načinom povezivanja i ukoričavanja koje onemogućava zloupotrebu i eventualno oštećenje, izuzimanje ili zamenu dostavljene dokumentacije čime izbegavamo da naš klijent u eventulanom kasnijem postupku mora dokazivati da li je neki dokument priložen ili ne.
Iz svih gore navedenih razloga Tenderi d.o.o. insistiraju na precizno definisanom termin planu, obaveznom pisanju zahteva za razjašnjenje u slučaju nejasne konkursne dokumentacije, proveri i pripremi dokumentacije kako bi dogovorene poslove završili na obostrano zadovoljstvo.

Naša uloga podrazumeva i podnošenje ponude u prostorijama naručioca u roku predvidjenom u konkursnoj dokumentaciji. Pripremljenu ponudu, kao vaši ovlašćeni zastupnici podnosimo i prisustvujemo otvaranju ponuda. Kao stručnjaci, preuzimamo odgovornost za blagovremenost i ispravnost ponude, a takođe proveravamo i ispravnost ponuda konkurencije uvidom u dokumentaciju.