Interaktivna radionica “Izgradnja dobre prakse javnih nabavki“ 08. april 2016. godine

RadionicaStručni konsultanti, instruktori praktičari, konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac u organizaciji Poslovnog udruženja „Ponuđači Srbije“ održali su jednodnevnu interaktivnu radionicu „Izgradnja dobre prakse javnih nabavki“ u hotelu „Prestige“ u Beogradu 08. aprila 2016. godine. Na radionici,  izneta je najbolja praksa obrađena u tri teme:

  1. Efikasna upotreba Portala javnih nabavki
  2. Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke koja obezbeđuje primenu načela obezbeđenja konkurenciji i jednakosti ponuđača
  3. Stavovi Republičke komisije kroz praksu donetih Rešenja

U okviru prve teme radionice Efikasna upotreba Portala javnih nabavki instruktor je kroz slikovit prikaz, putem slajdova, približio svim učesnicima praktičnu primenu Portala javnih nabavki. Učesnici su se upoznali sa  načinom pristupa i pretrage na Portalu javnih nabavki i to: kako pronaći poziv i konkursnu dokumentaciju iz oblasti radova, dobara i usluga, kako pratiti konkretan postupak kroz izmene i dopune konkursne dokumentacije, kako pratiti objave Odluke o dodeli ugovora/obustave postupka, Obaveštenja o podnetom zahtevu, kako pronaći konkretan plan javnih nabavki određenog naručioca i da li je na taj način moguće saznati procenjenu vrednost javne nabavke. Nakon iznete prve teme zajedno sa instruktorima učesnici su prodiskutovali o nekim pitanjima koja se tiču objava na Portalu javnih nabavki, kao na primer:

  1. Da li su naručioci dužni, nakon izmena, da objave ceo prečišćeni tekst konkursne dokumentacije?
  2. Da li su naručioci u obavezi da naglase šta je izmenjeno u konkursnoj dokumentaciji?
  3. Zašto naručioci izbegavaju da objave procenjenu vrednost kada je to njima u interesu i jesu li u obavezi da objave kada se podnese Zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja? …

Na prvu temu nadovezala se i druga tema  Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke koja obezbeđuje primenu načela obezbeđenja konkurenciji i jednakosti ponuđača kroz koju su učesnici imali priliku da čuju, na osnovu datih primera iz prakse, o prihvatljivim i neprihvatljivim dodatnim uslovima i kriterijumima koje naručioci najčešće propisuju konkursnom dokumentacijom u postupcima javnih nabavki. Ukazano im je od strane predavača kako treba adekvatno da glase zahtevi po pitanju kadrovskog, finansijskog, poslovnog i tehničkog kapaciteta, kao i to koji su se propusti po pitanju navedenog dešavali u praksi. O zanimljivim situacijama u praksi zaštite prava, instruktor je izneo u trećoj temi Stavove Republičke komisije kroz praksu donetih Rešenja. Učesnicima je prvenstveno istaknuto o bitnim nedostacima ponude, šta se pod tim nedostacima podrazumeva, zatim o osnovanosti ili neosnovanosti podnetog Zahteva za zaštitu prava u dosadašnjoj primeni Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kao i to da li i kada ponuđači imaju aktivnu legitimaciju za podnošenje Zahteva za zaštitu prava i osporavanje prvorangiranog ponuđača ukoliko su trećeplasirani ili neprihvatljivi. Učesnici radionice su sa instruktorima podelili i svoja iskustva iz prakse u cilju pronalaženja adekvatnih rešenja i predloga za određene radnje i postupke. Rezultati sprovedene ankete pokazuju da je radionica uspešno održana i sa velikom pažnjom učesnika, kada su u pitanju sve tri iznete teme, o čemu svedoči i uspešno urađen test usvojenih znanja od strane svakog učesnika pojedinačno. Sa najvišom ocenom ocenjena je celokupna organizacija radionice, tačnije sve teme, i instruktori, kojima su dati predlozi od strane učesnika da u skorijem periodu organizuju radionice nalik održanoj u cilju sticanja novih i korisnih znanja, kao i iskustava iz aktuelne prakse.

...