Arhiva ‘Vesti i aktuelnosti’

Prava ponuđača u postupku otvaranja ponuda

Interesting discussionPonuđač koji želi da učestvuje na tendru mora svoju ponudu dostaviti blagovremeno. Blagovremenom ponudom  se smatra ponuda koja je stigla naručiocu do dana i sata koji je određen kao krajnji rok za podnošenje ponuda.

Ponuđač koji želi da aktivno učestvuje na otvaranju ponuda mora imati ovlašćenje koje je potpisano i overeno od strane zakonskog zastupnika ponuđača, u suprotnom moći će da prisustvuje otvaranju ponuda samo kao opšta javnost (posmatrač). Pravo na aktivno učešće na otvaranju ponuda omogućiće ovlašćenom licu ponuđača da iznese sve primedbe i da zahteva da ih komisija unese u zapisnik, ako se te primedbe odnose na sam postupak otvaranja ponuda, primedbe na sadržinu zapisnika i primedbe na fizičko prisustvo dokaza u ponudama konkurenata. Pravo na aktivno učešće omogućiće ovlašćenom licu ponuđača da na kraju postupka otvaranja ponuda potpiše zapisnik čime se saglašava sa Više »

Registracija faktura obavezna za ponuđače

registracija fakturaObaveza za ponuđače od 1.marta 2018. godine: Pre dostavljanja naručiocu fakture se registruju u centralnom registru faktura.

Obaveštavamo sve ponuđače koji posluju sa naručiocima da su od 1. marta ove godine, shodno Članu 4a usvojenih Izmena i dopuna Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Službeni glasnik RS  broj 119/2012; 68/2015 i 113/2017), u obavezi da izdate fakture i druge zahteve za isplatu u komercijalnim transakcijama, u kojima su subjekti javnog sektora naručioci-dužnici , pre njihovog dostavljanja dužnicima-naručiocima registruju u centralnom registru faktura, koji vodi Uprava za trezor.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ponuđači (pravno lice, odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora), ako ne registruje izdate fakture i druge zahteve za isplatu u centralnom registru faktura.

Prečišćeni tekst Zakona možete pogledati na linku: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2017/Zakon%20RINO.pdf

Više »

Problem za ponuđače koji podnose zajedničke ponude da dobiju pojedinačne reference

Zajednicka ponudaPojedine odredbe Zakona o javnim nabavkama koje u praksi donose znatno manje formalizma i labavu primenu Zakona o javim nabavkama donele su nove probleme ponuđačima koji podnose zajedničke ponude.

U praksi se dešava da naručioci odbijaju ponude ponuđača koji su kao dokaz za referencu dostavili potvrdu člana grupe da su izveli deo radova kao članovi grupe, a ne naručioca. Problem u praksi je nastao jer naručioci odbijaju da članovima grupe izdaju potvrde za deo radova koji su izveli pod izgovorom da nemaju podatke koji član grupe je izveo koje radove i u kolikoj vrednosti, iako je obaveza naručioca, da prati izvršenje ugovora. Više »

Primena novog Zakona o opštem upravnom postupku

ZUPNovi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016) počinje da se primenjuje 1. juna 2017. godine i donosi značajne novine.

Zakon o opštem upravnom postupku je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, s tim da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonom urediti samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno ( na pr. Zakon o javnim nabavkama i dr.)

Najznačajnije novine koje donosi zakon: Više »

Kriterijumi za dodelu ugovora o javnoj nabavci

КритеријумZakonom o javnim nabavkama ( „Sl. Glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) propisuje da je kriterijum merilo koje se koristi za vrednovanje, upoređivanje i ocenjivanje ponuda. Kriterijumi za dodelu ugovora su ekonomski najpovolјnija ponuda i najniža ponuđena cena. Naručioci su u obavezi da u konkursnoj dokumentaciji navedu, opišu i vrednuju kriterijume i sve elemente kriterijuma koje nameravaju da primeni a posebno metodologiju dodele pondera. Svakom elementu kriterijuma, odnosno podkriterijumu, naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje relativni značaj (ponder), tako da zbir pondera iznosi 100.
Elementi kriterijuma moraju da budu opisani i vrednovani, moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, Više »

Najava novog Zakona o javnim nabavkama u 2017. godini

najava-novog-zakonaDirektor Uprave za javne nabavke Srbije Predrag Jovanović najavio je u medijima da će se u 2017. godini raditi na izradi novog zakona o javnim nabavkama, kako bi se ostvarilo potpuno usklađivanje sa novim direktivama Evropske unije u toj oblasti. Evropski zvaničnici konstatovali su da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ 68/15) u proteklom periodu, sprovedena značajna reforma i napredak u oblasti javnih nabavki i da je to razlog da se donese odluka o otvaranju poglavlja 5, koje će doprineti da se Srbija efikasnije bori protiv korupcije koja postoji u sistemu javnih nabavki u javnom sektoru, jer je u izveštaju  EU o napretku Srbije ukazano na potrebu jačanja prevencije u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama. Više »

Veća odgovornost službenika i nameštenika u organima i službama

d-sSkupština Srbija usvojila je Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne uprave (Sl. glasnik Republike Srbije br. 21/16.godine) čije se odredbe primenjuju od 1. decembra 2016. godine.

 Zakonom se uvode dužnosti koje predviđaju da službenik u okviru poslova svog radnog mesta, postupa u skladu sa zakonom, pravilima struke i kodeksom ponašanja, kao i da preduzima sve mere i radnje koje omogućavaju pravnim i fizičkim licima da ostvare svoja, zakonom i dugim propisom, garantovana prava i interese – član 30 Zakona.

Zakon predviđa dužnost službenika ili nameštenika obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije i krivičnu, prekršajnu i disciplinsku odgovonost u slučaju ne prijavljivanja. Više »

Objavljena nova mišljenja Uprave za javne nabavke

Misljenja upraveObaveštavamo Vas da je Uprava za javne nabavke na sajtu objavila nova mišljenja na stranici Dokumenti u delu Mišljenja i objašnjenja ”. Uprava je i ranije u želji da pomogne primenu nejasnih odredbi Zakona o javnim nabavkama u praksi, objavljivala mišljenja i objašnjenja koje su pomagala kako ponuđačima, tako i naručiocima u određenim slučajevima.
Među mišljenjima možete naći odgovore na aktuelna pitanja kao što su – Da li se ispunjenost dodatnih uslova za učešće može dokazivati preko podizvođača ili zajedno sa podizvođačem – Koliko maksimalno naručilac može da zahteva finansijski kapacitet u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke kao i na još mnoga druga pitanja.

Da bi ste ostali informisani o najnovijim dešavanjima i pitanjima data mišljenja i objašnjenja, pogledajte na sledećem linku Uprave za javne nabavke.

ujn

Praksa Republičke komisije (primena člana 151 ZJN)

ZJN ZUPČlanom 151. Stav 1. ZJN propisano je koji elementi čine obaveznu sadržinu zahteva za zaštitu prava, pa između ostalog takav status ima i potvrda o uplati takse iz člana 156. ovog zakona. Stavom 2 istog člana propisano je „ Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente iz člana 151.ZJN naručilac će ga odbaciti zaključkom.“

Međutim, iako  primena  Zakona o javnim nabavkama pri rešavanju po podnetim zahtevima treba da bude imperativnog karaktera, stav koji  Republička komisija zauzima je da se u slučaju nepostojanja nekog od obaveznih elemenata zahteva za zaštitu prava, u skladu sa odredbom člana 148. stav 5. ZJN, primenjuju odredbe Zakona o opštem upravno postupku. Više »

Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora

luka

Zakon o inspekcijskom nadzoru stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a primenjuje se istekom roka od 12 meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 30. aprila 2016. godine.

Iako zakon daje ovlašćenja inspektoru da prilikom inspekcijskog nadzora izriče određene mere, uloga inspekcija pre svega treba da bude preventivna, a ne usmerena na kažnjavanje privrednih subjekata, dok se represivne upravne mere i radnje preduzimaju samo kada se preventivnom merom ne može obezbediti postizanje cilja inspekcijskog nadzora.

Sadržina i priroda poslova, ovlašćenja i dužnosti inspekcije određeni su i omeđeni njenim delokrugom, sadržinom i prirodom oblasti nadzora. Inspekcija prikuplja podatke i prati i analizira stanje u oblasti inspekcijskog nadzora koja je u njenom delokrugu, i dužna je da postupa i po pojedinačnim zakonima iz oblasti koju kontroliše. U postupku vršenja inspekcijskog nadzora Više »