Građanski nadzornik po novom Zakonu o javnim nabavkama

slicicavestU postupku javnih nabavki, kada je procenjena vrednost javne nabavke veća od milijardu dinara, propisano je da postupak nadgleda građanski nadzornik.

Za građanskog nadzornika može biti imenovano lice koje je stručnjak u oblasti javnih nabavki ili oblasti koja je u vezi sa predmetom javne nabavke ili udruženje koje se bavi javnim nabavkama, sprečavanjem korupcije ili sukoba interesa.

Za građanskog nadzornika ne može biti imenovano lice zaposleno ili na neki način angažovano kod naručioca ili lica povezanog sa naručiocem, niti lice koje je član političke organizacije.

Uprava za javne nabavke uređuje uslove i kriterijume za imenovanje i način rada građanskog nadzornika i imenuje ga najkasnije do okvirnog dana koji je određen za pokretanje postupka u planu javnih nabavki ili 30 dana od dana prijema plana javnih nabavki. Naručilac ne može pre imenovanja građanskog nadzornika pokrenuti postupak javne nabavke.

Građanski nadzornik je dužan da nadgleda postupak javne nabavke i ima stalan uvid u postupak, dokumentaciju i komunikaciju naručioca sa zainteresovanim licima, odnosno ponuđačima. Podnosi odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije (skupštini autonomne pokrajine ili lokalne samouprave) i Upravi za javne nabavke, izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora ili donošenja odluke o obustavi postupka.

Ako građanski nadzornik osnovano sumnja u zakonitost postupka javne nabavke obavestiće o tome nadležne državne organe i javnost.

Građanski nadzornik nema pravo na nagradu za svoj rad.

Navedeno  ograničenje prava na nagradu nadzorniku za uloženi rad ostavlja mogućnost za zloupotrebu, na šta smo ukazivali i ukazujemo na svim javnim skupovima.

 

 

 

...