Šta obavezno morate da znate pri podnošenju Zahteva za zaštitu prava

???????Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu, protiv svake radnje naručioca, u toku celog postupka javne nabavke.

Ponuđač koji osporava vrstu postupka, sadržinu poziva za podnošenje ponuda ili sadržinu konkursne dokumentacije, podnosi Zahtev za zaštitu prava koji naručilac treba da primi  sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke velike vrednosti. Kada je u pitanju javna nabavka male vrednosti i kavlifikacioni postupak, Zahtev za zaštitu prava je blagovremen ako ga naručilac primi najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja Odluke o dodeli ugovora, ponuđač podnosi Zahtev za zaštitu prava  u roku od deset dana od dana prijema Odluke, a kada je mala javna nabavka u pitanju u roku od pet dana od dana prijema Odluke.

Podnosilac Zahteva za zaštitu prava, dužan je da uplati Republičku administrativnu taksu u iznosu od 80.000,00 dinara ako je velika javna nabavka, a ako je mala javna nabavka 40.000,00 dinara na račun Budžeta Republike Srbije.

Naš savet naručiocima je da pripreme konkursnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pratećim propisima, kako bi sprečili nastanak dodatnih troškova usled podnošenja Zahteva za zaštitu prava.

Naša preporuka ponuđačima je da, pre podnošenja zahteva za zaštitu prava po osnovu sadržine poziva i konkursne dokumentacije, traže razjašnjenja od naručioca.

 

...