Sertifikat koji ograničava konkurenciju u postupcima javnih nabavki

xsme

U savremenom poslovanju svedoci smo postojanja prevelikog broja informacija na internetu kao i pojavljivanja velikog broja novih sertifikata. U cilju ocene uspešnosti poslovanja  pojavio se i serfifikat Exellent SME koji izdaje  Privredna Komora Srbije, a  koji omogućava,  kako naglašava izdavač ovog sertifikata, uspešnim mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz posedovanje pomenutog sertifikata prikažu svoje uspešno poslovanje.

Međutim, pored prednosti koje omogućava sertifikat Excellent SME, ovaj sertifikat  ima jedan nedostatak, koji se odnosi na diskriminaciju koju proizvodi ukoliko se koristi kao dodatni uslov u postupku javnih nabavki. Sa obzirom na to da se sertifikat Excellent SME izdaje isključivo mikro, malim i srednjim preduzećima,  on automatski isključuje mogućnost učestvovanja velikih preduzeća i preduzetnika u postupcima javnih nabavki što dalje utiče na narušavanje osnovnih načela javnih nabavki, načela obezbedjivanja konkurencije  kao i ograničavanje konkurencije. On sa jedne strane omogućava umrežavanje kompanija koje su nosioci sertifikata, veću vidljivost kompanije na sajtu Privredne komore, obezbeđuje svojim vlasnicima veći kredibilitet u očima njihovih poslovnih partnera i stranaka kao i tehničku zaštitu od kopiranja znaka kvaliteta na druge sajtove, ali pretstavlja i instrument preko koga nesavesni naručioci i ponuđači pokušavaju da dodatne uslove prilagode određenom ponuđaču.

U skladu sa  odredbama Zakona o javnim nabavkama fokus naručioca je da svoje objektivne potrebe uskladi sa uslovima koje zahteva u konkursnoj dokumentaciji poštujući pri tom osnovna načela iz Zakona o javnim nabavkama.

U praksi javnih nabavki dešava se da naručioci u konkursnoj dokumentaciji zahtevaju kao dodatni uslov poslovnog kapaciteta i postojanje sertifikata Excellent SME. Propisivanjem kao dodatnog uslova poslovnog kapaciteta, posedovanje i dostavljanjem sertifikata Excellent SME krše osnovna načela javnih nabavki I direkto diskriminišu velika pravna lica i preduzetnici koji ovaj sertifikat ne mogu posedovati.

Ispunjavanjem obaveznih uslova , kao i dodatnih uslova finansijskog kapiceteta ponudjač dostavlja naručiocu svu neophodnu dokumentaciju kojom potvrđuje svoju stabilnu poziciju na tržištu. Shodno navedenom možemo zaključiti da naručioci nemogu zahtevati da ponuđači  poseduju sertifikat Excellent SME kao dodatni uslov u postupku javnih nabavki, jer  ograničava konkurenciju, pa se samim tim ovakav zahtev kosi se sa osnovim načelima javnih nabavki.

Napred navedeno potvrdjuje i praksa Republičke komisje kroz doneta Rešenja, koja zauzima stav da zahtev naručioca za dostavljanje sertifikata Excellent SME nije u vezi sa predmenim nabavkama i  da predstavlja povredu povredu načela obezbeđivanja konkurencije i nečela jednakosti ponuđača.

...