Interni akt

interniaktiDobro urađen interni akt predstavlja osnovu za uspešno sprovođenje javnih nabavki .

Stručni tim Tendera d.o.o. za naručioce Vam pruža uslugu  izrade internog akta, kojim ćete bliže urediti postupke javnih nabavki.

Internim aktom bliže uređujete  planiranje nabavki, odgovornost za planiranje, ciljeve postupka javnih nabavki, način izvršenja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije itd.

Naručioci su dužni da interni akt donesu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama   (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i pri tome da urede unutrašnju proceduru javnih nabavki. Takođe, Zakonom o javnim nabavkama propisana je i obaveza naručioca da interni akt objavi na svom sajtu i tako ga učini javno dostupnim.

Tim Tendera pruža Vam stručnu podršku kako u izradi, tako i u unapređenju sadržine internog akta.

Jasan interni akt otklanja nedoumice i eliminiše stresne situacije.