Koruptivni izazovi

Po članu 113. stav 2. Zakona o javnim nabavkama koji glasi: Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

slika

Obratiti pažnju: u slučaju da naručilac, bude u poziciji da iz opravdanih razloga, ne može da  zaključi ugovor o javnoj nabavci , odnosno ne dostavi  potpisan ugovor ponuđaču  u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava,  ponuđač  kome je dodeljen ugovor, po isteku navedenog roka nije dužan da potpiše ugovor što se ne smatra odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice.

U ovakvim slučajevima:

Naručilac pre isteka roka pisanim putem obaveštava ponuđača kome je dodeljen ugovor da se prolongira rok za potpisivanje ugovora za ** dana uz navođenje opravdanih razloga za odlaganje roka(na primer: rok produžen zbog vremena potrebnog  za primopredaju dužnosti novo-imenovanom odgovornom licu naručioca koje treba da potpiše ugovor, ili opravdano višednevno odsustvo odgovornog lica naručioca.)

Izabrani ponuđač: Ukoliko ne prihvati razloge za prolongiranje roka i odbije da potpiše ugovor nakon isteka roka, pruža šansu drugorangiranom ponuđaču da potpiše ugovor, i ako je njegova cena znatno viša (kod velikih nabavki nekoliko stotina hiljada a može se desiti i nekoliko miliona).

Što je veća razlika između cene ponuđača koji odustaje bez posledica i cene drugorangiranog ponuđača, postoje veće šanse da je odustajanje posledica dogovaranja naručioca sa ponuđačima.