Arhiva ‘Vesti i aktuelnosti’

OBJAVLJEN NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PREDLOG DOPUNE ZAKONA

PreferecijalNovi zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019.godine.

Zakon stupa na snagu (počinje da se primenjuje) osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine.

Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki koje sprovode naručioci u slučajevima određenim ovim zakonom, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova.

Jedna od novina novog Zakona je izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (pojam koji zamenjuje uslove za učešče u postupku javne abavke) Više »

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE I JAVNE NABAVKE

poslovZakon o agencijskom zapošljavanju počinje da se primenjuje od 01. marta 2020. godine. Cilj donošenja zakona je da se doprinese suzbijanju sive ekonomije i rada na crno i da se agencijskim radnicima obezbede ustavom i zakonom zagarantovana prava iz rada i socijalnog osiguranja. Primena ovog zakona od značaja je i za oblast javnih nabavki. Ponuđač stiče status poslodavca korisnika.    Agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radnu na neodređeno ili određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanju poslodavcu korisnku, a poslodavac korisnik sa Agencijom zaključuje ugovor o ustupanju zaposlenih.Ponuđač na ovaj način obezbeđuje kadrovski kapacitet u postupku javne nabavke i Ugovor o ustupanju zaposlenih ima istu dokaznu snagu kao Ugovor o radu i kao ugovori kojima se obezbeđuje rad van radnog odnosa u smislu odredbi Zakona o radu. Od 01. marta 2020. godine naručioci koji propisuju dodatne uslove u konkursnoj dokumentaciji dužni su da kao dokaz ispunjenosti kadrovskog kapacita propišu i ugovor o ustupanju zaposlenih koji zaključuje ponuđač kao poslodavac korisnik sa Agencijom.

Ustupljeni zaposleni po ovom zakonu ima jednak tretman u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada.

EKSKURZIJE SAMO PREKO JAVNIH NABAVKI

HvatajIzbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije sprovodi se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.

Organizacija ekskurzija i nastave u prirodi u osnovnim školama bliže je uređeno Pravilnikom o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi „Službeni glasnik RS“, broj 30/2019.

Nastavu u prirodi, odnosno ekskurziju, može da  realizuje isključivo agencija koja poseduje zakonom propisanu licencu za organizovanje turističkog putovanja. U konkursnoj dokumentaciji propisuje se kao jedan od  obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke definisan članom 75 stav 1 tačka 5) Zakona o javnim nabavkama. Ovo je jedini  obavezan uslov koji se  ne može dokazivati dostavljanjem Izjave  date pod punom materijalnom Više »

Upotreba pečata nije obavezna

pecatStupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predviđa se ukidanje obaveze korišćenja pečata za privredne subjekte.

Upotreba pečata više neće biti potrebana kod prijema pošte, izdavanja potvrda, popunjavanja obrazaca, podnošenja zahteva, a samim tim prilikom učestvovanja u postupcima javnih nabavki i podnošenja ponude i sl. Privredna društva i preduzetnici koji su se osnovali posle 1. oktobra 2018. godine ne moraju da upotrebljavaju pečat, dok postojeći mogu, da ukoliko su im neophodni u poslovanju, posebnom odukom regulišu njegovu upotrebu ili ih postepeno izbace iz upotrebe. Iz zakonskih propisa proizilazi da prilikom podnošenja ponude ni jedna institucija, ustanova, organ… ili naručilac više nema pravo da zahteva pečat privrednim društvima ili preduzetnicima. Više »

Sertifikat koji ograničava konkurenciju u postupcima javnih nabavki

xsme

U savremenom poslovanju svedoci smo postojanja prevelikog broja informacija na internetu kao i pojavljivanja velikog broja novih sertifikata. U cilju ocene uspešnosti poslovanja  pojavio se i serfifikat Exellent SME koji izdaje  Privredna Komora Srbije, a  koji omogućava,  kako naglašava izdavač ovog sertifikata, uspešnim mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz posedovanje pomenutog sertifikata prikažu svoje uspešno poslovanje.

Međutim, pored prednosti koje omogućava sertifikat Excellent SME, ovaj sertifikat  ima jedan nedostatak, koji se odnosi na diskriminaciju koju proizvodi ukoliko se koristi kao dodatni uslov u postupku javnih nabavki. Sa obzirom na to da se sertifikat Excellent SME izdaje isključivo mikro, malim i srednjim preduzećima,  on automatski isključuje mogućnost učestvovanja velikih preduzeća i preduzetnika u postupcima javnih nabavki što dalje utiče na narušavanje osnovnih načela javnih nabavki, načela obezbedjivanja konkurencije  kao i ograničavanje konkurencije. On sa jedne strane omogućava umrežavanje kompanija koje su nosioci sertifikata, veću vidljivost kompanije na sajtu Privredne komore, obezbeđuje svojim vlasnicima veći kredibilitet u očima njihovih poslovnih partnera i stranaka kao i tehničku zaštitu od kopiranja znaka kvaliteta na druge sajtove, ali pretstavlja i instrument preko koga nesavesni naručioci i ponuđači pokušavaju da dodatne uslove prilagode određenom ponuđaču. Više »

Ukida se preferncijalana prednost za domaće ponuđače i robu

PreferecijalSporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, predviđeno je da će nakon stupanja na snagu Sporazuma, Srbija, svaku prednost koju je davala domaćim preduzećima u ceni, postepeno ukidati u periodu od narednih pet godina.

Kako je Sporazum stupio na snagu 01.09.2013. godine, rok za ukidanje prednosti date domaćim ponuđačima bio je 01.09.2018. godine.

Kako je Ustavom Republike Srbije propisano da su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju, ukida se prednost iz člana 86. stav 1-4 koju je Zakon o javnim nabavkama davao domaćim ponuđačima i ponuđačima iz država potpisnica sporazuma CEFTA 2006, u odnosu na strane ponudjače iz zemalja članica EU. Više »

Objavljen Nacrt Zakona o javnim nabavkama

zakonojnObaveštavamo Vas da je zvaničan Nacrt Zakona o javnim nabavkama objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke na linku http://www.ujn.gov.rs/ci.html  i na sajtu Ministarstva finansija na linku http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13970

Takođe, objavljeni su i je Javni pozivi za učešće u javnoj raspravi.

Pozivamo Vas da i Vi uzmete učešća u kreiranju primedbi, predloga i sugestija na objavljeni tekst Nacrta Zakona o javnim nabavkama.

IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL-SEPTEMBAR 2018. GODINE

Kvartalno izveštavanjeNaručioci do 10. oktobra 2018. godine dostavljaju, putem jedinstvenog softvera Uprave za javne nabavke, izveštaj o sprovedenim i obustavljenim postupcima, o zaključenim i izmenjenim ugovorima o javnoj nabavci  i o ugovorima zaključenim iz postupaka na koje se zakon ne primenjuje, za treći kvartal 2018. godineObaveza naručilaca za dostavljanje tromesečnih izveštaja o javnim nabavkama najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja  propisana je Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon) i Pravilnikom o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013 - dalje: Pravilnik).

Prema izmenjenim odredbama Zakona iz 2015. godine, koje se odnose na plan javnih nabavki, naručioci više nemaju obavezu planiranja nabavki kroz jedinstveni softver, ali opciono takva mogućnost i dalje postoji. Više »

Stupio na snagu novi Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

pravilnik___Obaveštavamo naručioce da je dana 25.08.2018. godine stupio na snagu nov Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta.

Pravilnikom je predviđeno da se dečja igrališta na otvorenom prostoru koja su dostupna javnoj upotrebi moraju usaglasiti sa tehničkim zahtevima za opremu na dečjim igralištima i tehničkim zahtevima za potrebne površine na dečjim igralištima iz člana 11. i 12. Pravilnika u roku od tri godine od dana početka primene.

Vlasnici dečjih igrališta, tačnije lokalne samouprave, biće dužne da u naredne tri godine prilagode sva dečja igrališta u svom vlasništvu zahtevima iz Pravilnika. To će dovesti do toga da će lokalne samouprave morati u naredne tri godine da raspišu tendere za izvođenje radova ili adaptaciju dečjih igrališta. Lokalne samouprave moraće, pri pisanju konkursne dokumentacije, da vode računa o usaglašenosti zahteva iz konkurse dokumentacije sa uslovima iz Pravilnika i zahtevima iz standarda propisanih u Pravilniku. Više »

Kada komisija naručioca vrši stručnu ocenu ponuda

Strusca ocenaKomisija naručioca je dužna da sprovede otvaranje ponuda odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Otvaranje ponuda komisija otpočinje u roku naznačenom u Konkursnoj dokumentaciji i ono mora biti javno radi poštovanja načela transprentnosti. Otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice, a Komisija dopušta aktivno učešće otvaranju ponuda ovlašćenim predstavnicima ponuđača. Komisija je obavezna da o otvaranju ponuda vodi zapisnik u svemu prema članu 104. Zakona o javnim nabavkama i  dužna da u zapisnik unese eventualne primedbe ponađača na postupak otvaranja ponuda. Komisija naručioca mora dozvoliti predstavnicima ponađača da prilikom otvaranja ponuda izvrše uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik. Naručilac prilikom otvaranja ponuda ne sme vršiti stručnu ocenu ponuda, jer su otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda dva odvojena postupka. Na otvaranju ponuda se provera fizičko prisustvo dokaza, dok se sadržina dokaza analizira prilikom stručne ocene ponuda. Ako naručilac prilikom otvaranja ponuda ne konstatuje fizički nedostatak nekog dokaza Više »