Stupio na snagu novi Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

pravilnik___Obaveštavamo naručioce da je dana 25.08.2018. godine stupio na snagu nov Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta.

Pravilnikom je predviđeno da se dečja igrališta na otvorenom prostoru koja su dostupna javnoj upotrebi moraju usaglasiti sa tehničkim zahtevima za opremu na dečjim igralištima i tehničkim zahtevima za potrebne površine na dečjim igralištima iz člana 11. i 12. Pravilnika u roku od tri godine od dana početka primene.

Vlasnici dečjih igrališta, tačnije lokalne samouprave, biće dužne da u naredne tri godine prilagode sva dečja igrališta u svom vlasništvu zahtevima iz Pravilnika. To će dovesti do toga da će lokalne samouprave morati u naredne tri godine da raspišu tendere za izvođenje radova ili adaptaciju dečjih igrališta. Lokalne samouprave moraće, pri pisanju konkursne dokumentacije, da vode računa o usaglašenosti zahteva iz konkurse dokumentacije sa uslovima iz Pravilnika i zahtevima iz standarda propisanih u Pravilniku.

Novim Pravilnikom je propisano mesto gde mogu da se nalaze dečja igrališta, sadržaj informativne table na ulazu, vegetacija koja može da se nađe na igralištu, izgled ograde igrališta u slučaju da se igralište nalazi u blizini saobraćajnice, prilazi igralištu i dr.

Takođe, propisani su zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti, postupak ocenjivanja usaglašenosti pregledom tipa, prvi, redovni i vanredni pregledi, elementi Deklaracije o usaglašenosti i izgled znaka usaglašenosti sa ovim Pravilnikom.

Primena Pravilnika počinje istekom devedeset dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Preporučujemo naručiocima da ubuduće sadržinu konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije za nabavku radova i opremanje novih i rekonstrukciju postojećih dečjih igrališta usaglase sa zahtevima iz novog Pravilnika, da bi nabavka zadovoljila potrebe korisnika na bezbedan način.

...