Kada komisija naručioca vrši stručnu ocenu ponuda

Strusca ocenaKomisija naručioca je dužna da sprovede otvaranje ponuda odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Otvaranje ponuda komisija otpočinje u roku naznačenom u Konkursnoj dokumentaciji i ono mora biti javno radi poštovanja načela transprentnosti. Otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice, a Komisija dopušta aktivno učešće otvaranju ponuda ovlašćenim predstavnicima ponuđača. Komisija je obavezna da o otvaranju ponuda vodi zapisnik u svemu prema članu 104. Zakona o javnim nabavkama i  dužna da u zapisnik unese eventualne primedbe ponađača na postupak otvaranja ponuda. Komisija naručioca mora dozvoliti predstavnicima ponađača da prilikom otvaranja ponuda izvrše uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik. Naručilac prilikom otvaranja ponuda ne sme vršiti stručnu ocenu ponuda, jer su otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda dva odvojena postupka. Na otvaranju ponuda se provera fizičko prisustvo dokaza, dok se sadržina dokaza analizira prilikom stručne ocene ponuda. Ako naručilac prilikom otvaranja ponuda ne konstatuje fizički nedostatak nekog dokaza čije je dostavljanje traženo konkursnom dokumentacijom u zapisniku o otvaranju ponuda, već to istakne tek tokom stručne ocene ponuda, navedeni propust u otvaranju ponuda, može rezultirati podnošenjem zahteva za zaštitu prava. Ishod postupka po zahtevu za zaštitu prava pred Republičkom komisijom zavisiće od okolnosti kao što su povezanost ponude jemstvenikom, numerisanost ponude i drugih okolnosti.

Preporuka je komisijama naručioca koje sprovode postupak javne nabavke da tokom otvaranja ponuda posvete posebnu pažnju i dovoljno vremena proveravanju fizičke prisutnosti dokaza čije je dostavljanje zahtevano konkursnom dokumentacijom.

Konstataciju u Zapisniku o otvaranju ponuda da „Ponuda nema uočenih nedostataka“ potvrđuju potpisom Zapisnika članovi komisije i prisutni ponuđači. Ako se kasnije u postupku uvida u ponude, nakon donete odluke, utvrdi da nedostaje neki od dokaza, nastaje problem da se dokaže da li je taj dokaz bio ili nije bio u sastavu ponude prilikom stručne ocene ponuda, odnosno da se otkloni sumnja da je dokaz nestao. Dakle, brižljiv pregled fizičkog prisustva zahtevanih dokaza u sadržini svake prispele ponude pri otvaranju ponuda i konstatacija u zapisniku ako neki dokaz nedostaje, veoma je važna za dalji tok postupka javne nabavke, odnosno za dalji rad komisije.

...