Analiza konkursne dokumentacije

analizaJasna i precizna konkursna dokumentacija je jedan od preduslova da se postupak javne nabavke sprovede efektno i efikasno.

Za već izrađene Vaše konkursne dokumentacije naš stručni tim vrši analizu istih. Pri tome ukazujemo na eventualne propuste, nedostatke i nesaglasnosti sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim zakonskim aktima i propisima.

Takvim postupanjem, sprečićete dodatne zahteve za pojašnjenjima konkursne dokumentacije i  eventualno podnošenje zahteve za zaštitu prava na konkursnu dokumentaciju, a Vašu javnu nabavku završićete bez stresa i najkraćem mogućem roku  sa najmanjim troškovima.