UJN objavila poziv za prijavljivanje naručilaca

pismoU vezi sa članom 117. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012) Uprava za javne nabavke objavila je poziv za prijavlјivanje naručilaca radi utvrđivanja spiska u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga. Poziv je objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke. Prijave se dostavljaju najkasnije do 07.05.2014. godine na e-mail posebansektor@ujn.gov.rs. Poziv vam prenosimo u celini:

U vezi sa članom 117. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012) Uprava za javne nabavke objavlјuje poziv ѕa prijavlјivanje naručilaca:

 

Poziv za prijavlјivanje naručilaca

radi utvrđivanja spiska naručilaca

u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga

Saglasno članu 117. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012; u dalјem tekstu: ZJN), naručilac u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, je:

  1. naručilac iz člana 2. ZJN koji obavlјa delatnost u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, kada sprovodi nabavku za potrebe obavlјanja tih delatnosti;
  2. lice koje obavlјa delatnost u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, na osnovu isklјučivih ili posebnih prava, kada sprovodi nabavku za potrebe obavlјanja tih delatnosti.

 

Delatnosti iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, propisane su čl. 118 – 121. ZJN.

Članom 117. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), propisano je da Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za vodoprivredu, energetiku i saobraćaj i Uprave za javne nabavke, utvrđuje spisak naručilaca koji se objavlјuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na Portalu javnih nabavki. Shodno članu 117. stav 3. i lica koja nisu na spisku iz stava 2. ovog člana, koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana dužna su da primenjuju ZJN.

U cilјu utvrđivanja ovog spiska Uprava za javne nabavke poziva sve naručioce koji ispunjavaju uslove iz člana 117. stav 1. ZJN, a koji obavlјaju delatnosti propisane čl. 118-121. ZJN, da Upravi za javne nabavke elektronskim putem, na e-mail adresu posebansektor@ujn.gov.rs dostave sledeće podatke:

  1. Puno i skraćeno ime naručioca
  2. Matični broj i PIB
  3. Sedište naručioca
  4. Delatnost/i koju obavlјa (vodoprivreda, energetika, saobraćaj i/ili poštanske usluge)
  5. Informaciju da li pored delatnosti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, obavlјa druge delatnosti
  6. Ime osobe za kontakt, e-mail adresa i kontakt telefon
Molimo da prijave dostavite najkasnije do 07.05.2014. godine.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona broj 011/ 2888-714
Kontakt osobe: Miloš Jović i Uroš Ušćumlić.
Preuzeto sa sajta UJN: link.

 

...