ZJN Knjiga

. baza_resenja_po_zahtevu

Objavljen novi Zakon o javnim nabavkama

Registrujte se u registar ponuđača na vreme!

PreferecijalNovi zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019.godine. Zakon stupa na snagu (počinje da se primenjuje) osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine….DETALJNIJE>>> UJN objavila misljenjeTenderi doo Kragujevac pružaju konsultantske usluge u vezi sa registracijom ponuđača u registar ponuđača.

Naš tim stručnih konsultanata Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja.
Kontaktirajte nas i saznajte prvi koji dokazi su vam neophodni za registraciju.Napominjemo da su registrovani ponuđači su u obavezi da u periodu od 01. marta do 01. jula 2020. godine podnesu ….DETALJNIJE>>>
Kako učestvovati u postupku na koji se ZJN ne primenjuje

Registrujte Upotrebe pečata nije obavezna

AnalizaOdredbama novog Zakona o javnim nabavkama propisano je da se zakon ne primenjuje na nabavke čija je procenjena vrednost manja:*  od 1.000.000  dinara, za nabavku dobara i usluga, odnosno 3.000.000 dinara za nabavku radova i da se na ove nabavke, primenjuju načela novog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne javne nabavke.DETALJNIJE>>> pecatZakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predviđa se ukidanje obaveze korišćenja pečata za privredne subjekte Upotreba pečata više neće biti potrebana kod prijema pošte, izdavanja potvrda, popunjavanja obrazaca, podnošenja zahteva, a samim tim …DETALJNIJE>>>

Prava ponuđača u postupku otvaranja ponuda

Interesting discussion

Ponuđač koji želi da učestvuje na tendru mora svoju ponudu dostaviti blagovremeno. Blagovremenom ponudom  se smatra ponuda koja je stigla naručiocu do dana i sata koji je određen kao krajnji rok za podnošenje ponuda.

Ponuđač koji želi da aktivno učestvuje na otvaranju ponuda mora imati ovlašćenje koje je potpisano i overeno od strane zakonskog zastupnika ponuđača, u suprotnom moći će da prisustvuje otvaranju ponuda samo kao opšta javnost (posmatrač). Pravo na aktivno učešće na otvaranju ponuda omogućiće ovlašćenom licu ponuđačaDETALJNIJE>>>