Načelni pravni stavovi Republičke komisije za zaštitu prava

zakonojn16. aprila 2014. godine održana je 4. Opšta sednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Doneto je ukupno osam načelnih pravnih stavova kojima su pojašnjene aktuelne nedoumice i pitanja u oblasti javnih nabavki.

U okviru donetih načelnih pravnih stavova bliže su definisane situacije ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, ukoliko ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača itd.

Stavom 11., a u vezi sa članom 3. stavom 1. tačkom 33. Zakona o javnim nabavkama, načelnih pravnih stavova Republičke komisije definisano je da se „Cassa sconto“, kao popust na ponuđenu cenu u slučaju plaćanja u rokovima kraćim od ugovorenog, ne može u konkursnoj dokumentaciji predvideti kao element kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude.

Stavom 13., a u vezi sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama, načelnih pravnih stavova Republičke komisije, bliže je određena komunikacija u postupcima javnih nabavki između naručioca i ponuđača koja se obavlja putem faksa i e-mail-a.  Strana koja je izabrala komunikaciju putem elektronske pošte ili faksom, a želi da prijem dokumenata vrši samo u svoje radno vreme, dužna je da u istom dokumentu u kojem je navela adresu elektronske pošte ili broj faksa navede šta se u njenoj unutrašnjoj organizaciji smatra radnim danom i radnim vremenom. U suprotnom, dužna je da prijem dokumenata na navedeni način vrši od 0 do 24 sata svakog radnog dana.

Doneti načelni pravni stavovi predstavljaju svakako veliku pomoć naručiocima i ponuđačima u tumačenju odredbi Zakona o javnim nabavkama, a sve u cilju postizanja zajedničkog cilja – uspešnog i efikasnog sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Načelene pravne stavove donete na 4. Opštoj sednici možete pročitati na sajtu Republičke komisije na sledećem linku.

...