Ponuda ne može biti odbijena zbog formalnih nedostataka?

zahtev kon.Primena novog zakona o javnim nabavkama donela je i u praksi manje formalizma koje je dugo najavljivano. Mnogi su se pitali kako će se ove zakonske odredbe primenjivati u praksi. Kako bi objasnila pojam labave primene Zakona o javim nabavkama i razrešila nedoumice u praksi Republička komisija je objavila tumačenje ovih zakonskih odredbi u načelnom pravnom stavu na svom sajtu.

Na Opštoj sednici održanoj 16.04.2014. godine, Republička komisija je objavila svoja tumačenje člana 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012 i iznela 18. načelni pravni stav. Navedeni stav glasi da „ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.“

Obrazloženje:

Članom 3. stav 1. tačka 33) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12; u dalјem tekstu: ZJN) je propisano da je prihvatlјiva ponuda ona koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovlјava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Odredbom člana 106. stav 1. ZJN propisana je dužnost naručioca da odbije ponudu koja ima bitne nedostatke ako:

1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;

2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;

3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;

4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;

5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Stvarnu sadržinu ponude, u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) ZJN, predstavlјaju svi relevantni podaci u jednoj ponudi kao celini, bez obzira na to u kom delu te ponude su navedeni. Samim tim, ukoliko je u bilo kom delu ponude (npr. obrazac ponude, model ugovora itd.) sadržan podatak koji je konkursnom dokumentacijom zahtevao naručilac, ponuda ne može biti odbijena zbog bitnih nedostataka kao neprihvatlјiva u smislu citiranih odredbi ZJN.

Ovo u praksi znači da Vam ponuda ne može biti okarakterisana kao neprihvatljiva ukoliko ste u obrascu modela ugovora zaboravili da upišete rok isporuke, a taj podatak ste upisali u obrascu ponude ili obrnuto.

...