Praksa Republičke komisije (primena člana 151 ZJN)

ZJN ZUPČlanom 151. Stav 1. ZJN propisano je koji elementi čine obaveznu sadržinu zahteva za zaštitu prava, pa između ostalog takav status ima i potvrda o uplati takse iz člana 156. ovog zakona. Stavom 2 istog člana propisano je „ Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente iz člana 151.ZJN naručilac će ga odbaciti zaključkom.

Međutim, iako  primena  Zakona o javnim nabavkama pri rešavanju po podnetim zahtevima treba da bude imperativnog karaktera, stav koji  Republička komisija zauzimaje da se u slučaju nepostojanja nekog od obaveznih elemenata zahteva za zaštitu prava, u skladu sa odredbom člana 148. stav 5. ZJN, primenjuju odredbe Zakona o opštem upravno postupku. Članom 58. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku je propisano da ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, organ koji je primio takav podnesak učiniće sve što je potrebno da se nedostaci otklone i odrediće podnosiocu rok u kom je dužan da to učini.

Dakle, Republička komisija nalazi da  naručilac nema zakonskog osnova daodbaci podneti zahtev za zaštitu prava zaključkom kao nepotpun ukoliko nije u skladu sa članom 58.stav 1. ZUP-a,prethodno pozvao podnosioca da uredi podneti zahtev, tako da sadrži sve obavezne elemente shodno članu 151. stav. 1. ZJN.

 

...