Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu

slicicavest-300x225_250x188Članom 51. Zakona o javnim nabavkama propisano je da je naručilac dužan da do 31. marta tekuće godine, sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, kojidostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Forma i sadržina plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki bliže su uređene Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 29/13).

Navedenim Pravilnikom predviđeno je da se plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki dostavljaju Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi, korišćenjem aplikativnog softvera koji je izrađen od strane Uprave za javne nabavke.

Imajući u vidu činjenicu da je aplikativni softver počeo da se primenjuje počev od planiranja nabavki za 2014. godinu, odnosno da su planove nabavki za 2013. godinu naručioci izrađivali u slobodnoj formi, ni izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručioci neće dostavljati putem aplikativnog softvera, već u skladu sa dole navedenim uputstvom.

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI ZA 2013. GODINU     

  • Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručioci mogu dostaviti u skladu sa formom koju su koristili prilikom sačinjavanja godišnjeg plana nabavki za 2013. godinu (word, excel…)
  • Osnovni elementi koje izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu mora da sadrži su:
    • Ukupan iznos planiranih i izvršenih javnih nabavki (ukupna vrednost zaključenih ugovora), posebno za dobra, usluge i radove
    • Navođenje podataka o značajnijim odstupanjima od onoga što je planirano, sa obrazloženjem nastalih izmena
  • Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji elektronskim putem, na jedinstvenu adresu: plan@ujn.gov.rs u Zakonom predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31. marta 2014. godine.
  • U meilu koji šalje na navedenu adresu, naručilac treba posebno da navede svoj pun naziv i matični broj, kao i napomenu da šalje izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu.

 

Izvor:  Uprava za javne nabavke

...