Značaj uspostavljanјa sistema finansijskog upravljanјa i kontrole u javnim nabavkama – odgovornost rukovodioca korisnika javnih sredstava

radioniceOrganima  jedinice lokalne samouprave na čelu sa Predsednikom opštine, uz poverenje, pružena je šansa da  lokalnoj zajednici pokažu da je učinila pravi izbor. Odlučnost bez oklevanja kroz sistematizovanu izgradnju efikasnog i efektnog  sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u javnim nabavkama, je pravo usmerenje  ka cilјu opšteg bolјitka na lokalnom nivou.

 

Zašto je važno, pre drugih, spoznati i pokrenuti aktivnosti preventivnog obaveštavanja i edukacija rukovodilaca korisnika javnih sredstava?

Rukovodilac korisnik javnih sredstava je lice koje rukovodi radom i poslovanjem korisnika javnih sredstava odgovoran je za određivanje i ostvarivanje cilјeva korisnika budžeta. Upravlјačka odgovornost rukovodioca korisnika javnih sredstava odnosi se na odgovornost za prenete nadležnosti (finansijskih, upravlјačkih i programskih nadležnosti).

Odredbama Zakona o javnim nabavkama (ZJN) uređena su pravila sprovođenja javnih nabavki u skladu sa osnovnim načelima: načelom efikasnosti i ekonomičnosti, načelom obezbeđenja konkurencije, načelom transparentnosti postupka javne nabavke, načelom jednakosti ponuđača i načelom zaštite životne sredine i obezbeđenja energetske efikasnosti.

Naručilac u smislu ZJN je korisnik budžetskih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem i pravno lice osnovano u cilјu obavlјanja delatnosti koje su u opštem interesu- ukoliko ispunjava neki od sledećih uslova: da se više od 50% finansira iz sredstava naručioca; da nadzor nad tim pravnim licem vrši naručilac; da više od polovine članova organa upravlјanja tog pravnog lica čine predstavnici naručioca.

Dobro finansijsko upravlјanje odnosi se na zahtev da se javna sredstva troše  i njima upravlјa u skladu sa principima ekonomičnosti, efektivnosti i efikasnosti.

Prema odredbama Zakona o Budžetskom sistemu, rukovodilac korisnika budžeta odgovoran je za određivanje  i ostvarivanje cilјeva korisnika budžeta, kao i za uspostavlјanje efikasnog sistema upravlјanja rizicima koji će smanjiti mogućnost da se cilјevi ostvare. Rukovodioci na različitim nivoima upravlјanja odgovorni su za izvršenje cilјeva u okviru svojih nadležnosti, a samim tim i za upravlјanje rizicima.

Zbog toga je celishodno informisati  rukovodioce koji upravlјaju javnim sredstvima o obavezama i odgovornostima:

1)      Internim aktom svaki naručilac bliže je uredio postupak javne nabavke, naročito način planiranja nabavki (kriterijume, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti, način ispitivanja tržišta), odgovornost za planiranje, cilјeve postupaka javne nabavke, način izvršenja obaveza, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje kontrole javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora…;

2)      Rukovodilac i odgovorno lice naručioca zaposlenima na poslovima javnih nabavki sve naloge i uputstva daju pismenim putem, odnosno putem elektronske pošte;

3)      U aktu kojim je uređena sistematizacija radnih mesta naručilac je dužan da odredi radno mesto u okviru koga se obavlјaju poslovi javnih nabavki;

4)      Naručilac koji ima ukupnu vrednost planiranih javnih nabavki na godišnjem nivou veću od 21.000.000 dinara, mora da ima najmanje jednog službenika za javne nabavke;

5)      Naručilac do 31 januara donosi plan nabavki za tekuću godinu i dostavlјa ga Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, a do 31.marta sačinjava izveštaj o

izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu i  dostavlјa  Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji; a ima i obavezu kvartalnog informisanja.

6)      Postupak javne nabavke pokreće rukovodilac naručioca donošenjem odluke o pokretanju postupka u pismenom obliku propisane sadržine;

7)      Organ naručioca koji pokreće postupak javne nabavke donosi Rešenje o obrazovanju komisije koja sprovodi postupak i odgovorna je za zakonito sprovođenje postupka;

8)      Komunikaciju sa zainteresovanim licima i ponuđačima obavlјaju isklјučivo članovi komisije.

Za povrede odredbi Zakona o javnim nabavkama članom 169 propisana je prekršajna odgovornost kojom se za prekršaj novčanom kaznom kažnjava naručilac i odgovorno lice naručioca, a po članu 162 propisana su činjenja ili ne činjenja naručioca za koja Republička komisija izriče novčanu kaznu naručiocu i odgovornom licu.

U kaznenim odredbama Zakona o budžetskom sistemu nisu predviđene sankcije ukoliko korisnik budžetskih sredstava ne uspostavi sistem finansijskog upravlјanja i kontrole. Međutim, u slučaju kontrole od strane Državne revizorske institucije, to će biti u izveštaju konstatovano kao nepoštovanje zakona.

Zakonom o krivičnom postupku propisana je Krivična odgovornost odgovornog lica naručioca.

Zbog toga, važno je uspostavlјanje interne kontrole po jasno propisanim pravilima, radi blagovremenog otkrivanja propusta i otklanjanja rizika realizacijom predloženih mera za unapređenje sistema finansijskog upravlјanja.

Uspostavlјanje interne kontrole pomaže korisniku javnih sredstava na način što indentifikuje rizike i procenjuje upravlјanje rizicima,  sagledava usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija, procenjuje efikasnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu informacija, izvršenje zadataka i postizanje cilјeva. Rezultat interne kontrole – predlog mere za unapređenje sistema finansijskog upravlјanja sa utvrđenom rokovima za otklanjanje uočenih nedostataka.

Jedan od važnih segmenata odgovornosti rukovodioca korisnika javnih sredstava je u finansijskom upravlјanju i kontroli u javnim nabavkama. Osnovna načela interne kontrole zasnivaju se na dobro ustanovlјenim organizacionim tehnikama i dobrim praksama. Interna finansijska kontrola obuhvata sve sisteme i procedure koje  doprinose  da se u praksi ostvari pretpostavka sigurnosti, odnosno da se javna sredstva namenski troše.

Iznete informacije, veoma su važne prvenstveno za svakog rukovodioce lokalne samouprave- predsednika opštine, čiji se uspeh ceni i po tome koliko je uspešan da na pravi način u pravom smeru mobiliše odgovorna lica javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač lokalna samouprava.

Konsultantska kuća „Tenderi“ doo, Kragujevac koja se bavi praksom javnih nabavki, pruža šansu predsednicima opština,  uz minimalna ulaganja,  da se svi rukovodioci (direktnih i indirektnih korisnika, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javnih preduzeća koja su osnovana od strane lokalne vlasti i pravnih lica osnovanih od strane korisnika budžetskih sredstava) upoznaju sa značajem potrebe  uspostavlјanja sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u javnim nabavkama, zavisno od specifičnosti svake lokalne zajednice.

Konsultanti praktičari, organizovanim  interaktivnim radionicama prenose svoja pozitivna iskustva iz prakse javnih nabavki, rukovodiocima kojima se poveravaju javna sredstva na upravlјanje.

Značajna finansijska sredstva, troše se u javnim nabavkama dobara, radova i usluga. Zbog toga je upravlјanje procesima javnih nabavki proverom  procesa  važno  za lokalnu samoupravu. Svaka aktivnost, a posebno ovako značajna i  nova, nesumnjivo budi interesovanje javnosti.

Predlažemo organizovanje Interaktivne radionice u terminu koji dogovorimo u trajanju od dva dana ili dve jednodnevne u različitim terminima:

I dan:

1)      Značaj uspostavlјanja sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u javnim nabavkama;

2)      Odgovornost rukovodilaca korisnika javnih sredstava, kako eliminisati rizike.

Alternativa – jednu od ove dve teme možete zameniti temom:

Javno privatno partnerstvo- šansa za razvoj lokalne zajednice

II dan:

1)      Planiranje u javnim nabavkama, izmene plana, kvartalno izveštavanje

2)      Dodatni uslovi iz člana 76 ZJN sa primerima iz prakse – najčešće predmet osnovanog osporavanja konkursne dokumentacije.

Alternativa – jednu od ove dve teme možete zameniti temom:

Izbor postupka javne nabavke: Kvalifikacioni postupak, okvirni sporazum, zajedničko sprovođenje postupka javne nabavke od strane više naručilaca

 Rezultat u zbiru bio bi – uspešno transparentno, ekonomično, efektno i efikasno  sprovedene javne nabavke bez dodatnih troškova, u lokalnoj zajednici poverenje u lokalnu upravu raste, obećane  šanse polako, postaće stvarnost.

USPEŠNA LOKALNA SAMOUPRAVA – SIGURNO OKRUŽENјE, NOVE INVESTICIJE, NOVA RADNA MESTA, ZADOVOLjNA LOKALNA ZAJEDNICA.

 

forms-icon1 Link za prijavu

ikona  PDF verzija teksta za štampu

...