KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE SANKCIONIŠE „NAMEŠTENE PONUDE“

SLIKA KONKURENCIJARepublička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisija za zaštitu konkurencije potpisali su Sporazum o saradnji, u skladu sa navedeni sporazumom Komisija za zaštitu konkurencije počela je sa proverom pojedinih postupaka javnih nabavki kako bi utvdila da li je došlo do povrede konkurencije.

Zajednička praksa Republičke komisije i Komisije za zaštitu konkurencije dovela je do zaključaka da ponuđači povezani preko trećeg pravnog lica na taj način što je direktor jednog izabranog ponuđača istovremeno direktor pravnog lica koje nije ponuđač ali čiji je vlasnik udela istovremeno vlasnik udela i direktor drugog izabranog ponuđača, poslovni i rodbinski povezani, mogu se podvesti pod osnovanu sumnju u povredu konkurencije. Tada obično dolazi i do primene jednog vida zabranjenog restriktivnog sporazuma koji je poznat kao „nameštena ponuda“ u skladu sa opšte prihvaćenim terminom u evropskoj praksi primene prava konkurencije (bid rigging), kako je to objašnjeno u Uputstvu za otkrivanje „nameštenih ponuda“ u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Uputstvo), koje je Savet Komisije doneo 09.06.2011. godine i objavio na internet stranici Komisije www.kzk.gov.rs.
Nevedena “nameštena ponuda” opisuje se na sledeći način ponuđač br. 1 postane najpovoljniji ponuđač, ponuđač br. 2 je ponudio višu cenu, ali ponuđač br.1 nakon stručne ocene ponuda odustaje od podpisivanja ugovora, a da pritom komisiji ne predočava validno, objektivno opravdanje, dok ponuđač br. 2 potpisuje ugovor iako u postupku prve stručne ocene ponuda, nije ponudio najpovoljniju ponudu.

Dakle, iz utvrđene činjenične građe Komisija u praksi izvodi zaključak i potvrđuje sledeći skup konstatovanih okolnosti, koje uobičajeno potvrđuju postojanje „nameštene ponude“:

• jak motiv da dođe do tajnog dogovora ponuđača,

• nije obezbeđeno poslovno obrazloženje koje opravdava preduzimanje određenih aktivnosti,

• postojanje perspektive povećanja profita u slučaju uniformnog – neautonomnog postupanja, ozbiljnija promena u poslovnoj praksi i sl,

• komunikacija između ponuđača pre ili u toku podnošenja ponuda (posredne ili neposredne).

U postupcima koje je vodila po službenoj dužnosti, Komisija u ovakvim slučajevima osnovano pretpostavlja u postojanje povrede konkurencije i utvrdila da su se ponuđači dogovorili ponuđene cene, kao i ponašanje koje će preduzeti u toku sprovođenja postupka javne nabavke u zavisnosti od ponuda drugih ponuđača. U tom smislu, Komisija je utvrdila da je došlo do povrede konkurencije u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije. Cilj „nameštene ponude“ bio je da se eliminiše rizik eventualno povoljnije ponude, te da se obezbedi da u predmetnoj javnoj nabavci kao najpovoljniji ponuđači dogovorom ostvare dobit koja bi bila viša od one koju bi ostvarila u uslovima slobodne i fer konkurencije.

Izvor sajt www.kzk.gov.rs i www.kjn.gov.rs

KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE Rešenje broj:4/0-02-08/2016-11 Datum:12.12.2016. godine

...