Arhiva ‘Vesti i aktuelnosti’

Obaveza poštovanja propisanih rokova za efikasniji postupak javne nabavke

JasnaUprava za javne nabavke, kao državni organ na čiji se rad i organizaciju primenjuju propisi o državnoj upravi, shodno članu 136. Zakona o javnim nabavkama obavlja brojne stručne poslove, u okviru svoje nadležnosti prvenstveno vrši nadzor nad primenom Zakona o javnim nabavkama. Prilikom vršenja nadzora Uprava je ta koja definiše rokove u kojima su naručioci i ponuđači dužni da dostave odgovarajuće podneske i informacije, a nasup rot tome njen rad i poštovanje rokova podleže nadzoru Vlade što je definisano u okviru Zakona o državnoj upravi. Odredbe Zakona o državnoj upravi obavezuju Upravu za javne nabavke da tumači primenu propisa iz njegovog delokruga. Shodno tome, dužna je kao organ državne uprave da u roku od 30 dana fizičkim ili pravnim licima da mišljenje o primeni određenih odredaba zakona i drugih opštih akata ( član 80. stav 1. i 2. Zakon o državnoj upravi). Ukoliko postoje pritužbe na rad Uprave Više »

Da li firma koja je radila projektnu dokumentaciju po prethodnom postupku može podneti ponudu ?

Projekat.n

Cilj ove zakonske odredbe jeste sprečavanje pojedinih ponuđača da ostvare prednost priikom pripremanja i podnošenja ponuda u odnosu na ostala zainteresovana lica, kao i očuvanje integriteta  postupka javne nabavke obezbeđivanjem poštovanja načela jednakosti i konkurencije među ponuđačima.

Članom 23. ZJN propisano je da lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može sarađivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom pripremanja ponude. U tom slučaju naručilac je dužan da odbije ponudu i da bez odlaganja obavesti nadležne državne organe.

Povreda integriteta postupka ne postoji ako ponudu podnese lice koje je učestvovalo u izradi projektne dokumentacije, Više »

Aktivna legitimacija sa aspekta Republičke komisije za zaštitu prava

zakonoupravnompostupkuIzmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 68/15, u daljem tekstu: Zakon) pojam aktivno legitimisanog lica za podnošenje zahteva za zaštitu prava sada je u znatnoj meri izmenjen. Do stvarnog uticaja navedene izmene u konceptu aktivne legitmacije dolazi kod podnošenja zahteva za zaštitu prava nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda, kao i  donetih odluka kojima je okončana stručna ocena ponuda. U osnovi, suštinsko pitanje se odnosi na to da li se aktivna legitimacija vezuje za činjenicu da je podnosilac zahteva i podneo prihvatljivu ponudu, tj. da li ima interes da mu ugovor bude dodeljen (što znači da trećerangirani ponuđač nema pravo da ospori  prvorangiranog ponuđača ako ne ospori i drugorangiranog ponuđača).  Više »

Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 68/15). Zakon je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog zakona, kojim je izmenjen član 51. Zakona o javnim nabavkama, a koje se će se primenjivati od 1. januara 2016. godine.

Svi postupci javnih nabavki koji su započeti, odnosno pokrenuti do 12. avgusta 2015. godine, sprovode se po Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12 i 14/15). Na postupke javnih nabavki koji su pokrenuti dana 12. avgusta 2015. godine ili nakon12. avgusta 2015. godine, primenjuje se  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15). Pod „pokretanjem postupka“ smatra se datum donošenja odluke o pokretanju postupka. Više »

Uprava za javne nabavke objavila nova mišljenja vezana za primenu zakona

Uprava za javne nabavke objavila je na sajtu u delu mišljenja i obaveštenja u vidu odgovora na najčešće postavljena pitanja u vidu mišljenja kako ponuđači i naručioci trebaju postupiti u određenim slučajevima, uz objašnjenje pojedinih nedorečenih delova zakona.
Među mišljenjima možete naći odgovore na aktuelna pitanja kao što su – da li postoji mogućnost podnošenja zajedničke ponude sa podizvođačem, gde je uprava zauzela stav da ZJN ne isklјučuje mogućnost da se ponuda, koja se podnosi kao zajednička, istovremeno podnosi sa podizvođačem. Takođe objavljena su mišljenja vezana za dodelu negativne reference i spiska negativnih referenci, kao i mišljenja da li ogranak stranog pravnog lica, koji je registrovan u Republici Srbiji, može ispunjenost dodatnih uslova za učešće da dokazuje referencama matičnog preduzeća iz zemlјe sedišta, odnosno da li mogu da dokazuju zajedno, kao i da li postoji obaveza dostavlјanja dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i za matično preduzeće i na još mnoga druga pitanja.
Mišljenja i obaveštenja možete pronaći na sledećem linku UJN.

Promena adrese na kojoj se može dobiti uverenje Višeg suda u Beogradu- Posebno odeljenje

Važno obaveštenje za sve ponuđače koji nisu registrovani u Registru ponuđača. Obaveštavamo Vas da je došlo do promene adrese na kojoj možete dobiti uverenje Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal. Sva uverenja nadležnog suda ponuđači koji imaju sedište u Beogradu sada mogu dobiti na jednom mestu, u Savskoj ulici broj 17-a.

Na sajtu Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal može se pronaći sledeće obaveštenje. Shodno članu 32. Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, OBAVEŠTAVAJU SE domaća pravna lica, kao i predstavništva ili ogranci stranog pravnog lica, Više »

Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama

Smanjena prednost za domaće ponuđače i dobra

Na sajtu www.parlament.gov.rs , 3. februara 2015. godine, objavlјeno je da je donet Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama.

Izmene i dopune zakonaIzmenjeni i dopunjeni  član 86 ZJN glasi:

Prednost za domaće ponuđače i dobra

Član 86.

U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu najpovolјnijeg domaćeg ponuđača pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovolјnije ponude stranog ponuđača i najpovolјnije ponude domaćeg ponuđača nije veća od 10 5 u korist ponude stranog ponuđača. Više »

Održana interaktivna radionica u Regionalnoj Privrednoj komori u Kraljevu

photoU Regionalnoj Privrednoj komori u Kraljevu, dana 29.10.2014. godine, održana je interaktivna radionica “Korak bliže uspešnim javnim nabavkama” – “Javne nabavke – šansa privrednika, za veći profit”. Zajedno, u saradnji sa Regionalnom Privrednom komorom u Kraljevu i Poslovnim udruženjem “Ponuđači Srbije”, naš stručni tim konsultanata praktičara, polaznicima radionice preneo je svoja bogata iskustva iz prakse. Više »

Novine koje donosi Uredba za javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

izgradnjaNa sajtu Uprave za Javne nabavke objavljeni su novi podzakonski akti, među kojima je i Uredba o postupcima javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti, kojom se bliže uređuje postupak javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, utvrđuje se spisak dobara, usluga i radova u oblasti odbrane i bezbednosti i bliže se uređuje forma i sadržaj godišnjeg izveštaja o sprovedenim nabavkama.

Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti su nabavke: Više »

Lica zaposlena kod ponuđača mogu polagati stručni ispit za poslove javnih nabavki

pravilnikUprava za javne nabavke objavila je Pravilnik o načinu i program stručnog osposoblјavanja i način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke.

Program stručnog osposoblјavanja mogu ispratiti i stručni ispit polagati  i:

1)      lica za koja  su  druga  pravna  lice podnela  prijavu za polaganje ispita, kao i

2)       druga  zainteresovana  lica  koja  podnesu  prijavu za polaganje ispita.

 Program i način  stručnog osposoblјavanja, definisan je navedenim  Pravilnikom, a  pravni izvori su:

 

Više »