ZJN Knjiga

line

baner_narKonsultantska kuća „Tenderi“ doo Kragujevac pruža šansu predsednicima opština,  uz minimalna ulaganja,  da se svi rukovodioci direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, upoznaju sa značajem potrebe  uspostavlјanja sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u javnim nabavkama, zavisno od specifičnosti lokalne zajednice.

Konsultanti praktičari, organizovanim  interaktivnim radionicama prenose svoja pozitivna iskustva iz prakse javnih nabavki, rukovodiocima kojima se poveravaju javna sredstva na upravlјanje.    

DETALJNIJE  >>>

LINK  ZA PRIJAVU >>>

line

vesti

UPOTREBA PEČATA NIJE OBAVEZNA

OBJAVLJEN NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PREDLOG DOPUNE ZAKONA

 pecatZakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predviđa se ukidanje obaveze korišćenja pečata za privredne subjekte.Upotreba pečata više neće biti potrebana kod prijema pošte, izdavanja potvrda, popunjavanja obrazaca, podnošenja zahteva, a samim tim prilikom učestvovanja...DETALJNIJE >>> PreferecijalNovi zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019.godine.Zakon stupa na snagu (počinje da se primenjuje) osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine. Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki ….DETALJNIJE >>>

NARUČILAC NE MOŽE DA BUDE STRANA U UPRAVNOM SPORU

EKSKURZIJE SAMO PREKO JAVNIH NABAVKI

UPRAVNI SPORUpravni spor se može pokrenuti protiv odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama. Postavlja se pitanje ko može pokrenuti, upravni spor ...DETALJNIJE >>> HvatajIzbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije sprovodi se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.Organizacija ekskurzija i nastave u prirodi u osnovnim školama bliže je uređeno Pravilnikom o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi „Službeni glasnik RS“, broj 30/2019… DETALJNIJE >>>

Praksa Republičke komisije (primena člana 151 ZJN)

ZJN ZUPČlanom 151. Stav 1. ZJN propisano je koji elementi čine obaveznu sadržinu zahteva za zaštitu prava, pa između ostalog takav status ima i potvrda o uplati takse iz člana 156. ovog zakona. Stavom 2 istog člana propisano je „ Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente iz člana 151.ZJN naručilac će ga odbaciti zaključkom.“

Međutim, iako  primena  Zakona o javnim nabavkama pri rešavanju po podnetim zahtevima treba da bude imperativnog karaktera, stav koji  Republička komisija zauzimaje da se u slučaju nepostojanja nekog od obaveznih elemenata zahteva za zaštitu prava, u skladu sa odredbom člana 148. stav 5. ZJN, primenjuju odredbe Zakona o opštem upravno postupku. Članom 58. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku je propisano da ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, organ koji je primio takav podnesak učiniće sve što je potrebno da se nedostaci otklone i odrediće podnosiocu rok u kom je dužan da to učini….DETALJNIJE >>>